21 iulie 2017

Comunicat de presă privind aprobarea derogărilor pentru urs și lup
în interesul sănătății și securității publice


În data de 5 iulie 2017, Ministerului Mediului a transmis către Academia Română – Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii (CMN), proiectul de „Ordin pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante“. Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române a solicitat documente suplimentare, inclusiv centralizatorul sesizărilor adresate Ministerului Mediului de către populația care a suferit daune produse de ursul brun și lup.

De asemenea, CMN a solicitat efectuarea unor modificări în textul Ordinului, care să clarifice următoarele:

 1. nu este vorba despre vânătoare la trofeu;

 2. primează acțiunile de capturare și relocare, recoltarea făcându-se numai în situațiile bine justificate;

 3. acțiunile de capturare și relocare vor fi efectuate exclusiv de către personal tehnic de specialitate angajat;

 4. responsabilitatea respectării procedurilor revine autorității publice teritoriale;

 5. cifrele maximale propuse nu sunt de natură a afecta starea de conservare a celor două specii, iar relocarea exemplarelor capturate contribuie la reglarea densității populațiilor lor în diverse zone ale țării.

CMN anunță că va aviza acest proiect de Ordin numai în situația în care, pentru probleme cauzate de carnivorele mari, vor fi menționate, pentru fiecare caz în parte: a) măsurile concrete de conservare a speciilor vizate, b) măsurile luate de autoritățile locale pentru a preveni conflictele om-animal.

În același timp, CMN solicită Ministerului Mediului ca prin structurile teritoriale (agențiile de protecția mediului, garda de mediu) să se verifice punerea în aplicare a prevederilor legislației naționale și comunitare (Directiva Habitate), în mod special când ordinul va produce efecte.

Conform prevederilor legale în vigoare (art. 38 din OUG 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011), în situații justificate, Ministerul Mediului poate acorda derogări, prin ordin al conducătorului autorității, cu avizul prealabil al Academiei Române, „cu condiția să nu existe o alternativă acceptabilă, iar măsurile derogatorii să nu fie în detrimentul menținerii populațiilor speciilor respective într-o stare de conservare favorabilă în arealul lor natural.

Reamintim că derogările se acordă „numai în următoarele situații:

 1. în interesul protejării faunei și florei sălbatice și al conservării habitatelor naturale;

 2. pentru prevenirea producerii unor daune importante, în special asupra culturilor agricole, animalelor domestice, pădurilor, pescăriilor și apelor, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, și pentru prevenirea producerii unor daune importante asupra altor bunuri;

 3. în interesul sănătății și securității publice, iar, în cazul speciilor de animale, altele decât păsările, și pentru alte rațiuni de interes public major, inclusiv de natură socială sau economică, și pentru consecințe benefice de importanță majoră pentru mediu;

 4. în scopuri de cercetare științifică și educație, de repopulare și de reintroducere a acestor specii, precum și pentru operațiuni de reproducere necesare în acest scop, inclusiv pentru răspândirea artificială a plantelor;

 5. pentru a permite, în condiții strict controlate, într-o manieră selectivă și într-o măsură limitată, prinderea sau deținerea unui număr limitat și specificat de exemplare din anumite specii de păsări sau din speciile prevăzute în anexele nr. 4 A și 4 B;

 6. în interesul siguranței aeriene, pentru toate speciile de păsări, inclusiv cele migratoare.“

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române accentuează asupra precizării că va aviza acest proiect de Ordin, numai în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante, având mereu în vedere dezideratul conservării biodiversității autohtone prin respectarea legislației românești și comunitare.


Ne exprimăm disponibilitatea de a participa, alături de toți factorii interesați, la adoptarea unui plan de management și a unei strategii pe termen scurt și mediu, în vederea menținerii unor populații optime de carnivore mari, participanți esențiali în menținerea echilibrului ecologic al biocenozelor forestiere ale țării noastre, de o deosebită valoare națională și europeană.

În acest context, reamintim că, în octombrie 2016, Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române, nu a avizat „Ordinul de ministru pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup și pisică sălbatică“, exprimându-și rezervele față de cifrele propuse pentru aceste specii, „posibil prea mari și posibil insuficient justificate“, și a solicitat organizarea de către Ministerul Mediului a unei consfătuiri la care să participe, alături de reprezentanți ai autorităților de resort centrale și județene, specialiști și lucrători din domeniul silvic, cinegetic și agricol, cadre de cercetare și didactice cu competențe în biologia și managementul speciilor de interes cinegetic, gestionari ai unor fonduri cinegetice, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale de mediu.

În cursul anului 2017, în mod special începând cu 20 martie 2017, Ministerul Mediului a organizat întâlniri ale Grupului de lucru pentru conservarea carnivorelor mari din România, precum și întâlniri cu reprezentanți ai unor autorități publice județene (consilii județene, prefecturi) și locale (primării), ai unor asociații de crescători de animale, de proprietari de terenuri, ai asociațiilor de vânătoare/sau gestionari ai fondurilor de vânătoare, organizații neguvernamentale (14 iunie 2017).

Comisia pentru Ocrotirea Monumentelor Naturii din cadrul Academiei Române

Președinte: prof.dr. Vasile Cristea
Secretar științific: dr. Simona Mihăilescu

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006