FORUMUL PENTRU SOCIETATEA CUNOAȘTERII

STATUT

1. MISIUNE ȘI OBIECTIVE
1.1. Comisia “Forumul pentru Societatea Informatională” a Academiei Române de pe lângă Secția de știința și tehnologia informației, Comisie denumită în continuare Forum, își propune să sensibilizeze societatea românească în legătură cu dezvoltarea societății informaționale și să impulsioneze prin propuneri concrete o serie de măsuri și acțiuni în această direcție.
1.2. Comisia “Forumul pentru Societatea Informatională” are ca obiective ale activității:
a). - să devină un for academic de reflecție al societății civile asupra problematicii societății informaționale;
b). - să acționeze în conformitate cu declarația-apel a Forumului (anexă), care face parte integrantă din prezentul statut.
2. MEMBRII COMISIEI
2.1. Comisia “Forumul pentru Societatea Informatională” are următoarele categorii de membrii:
a). - membri fondatori- sunt specialiști care au participat sau și-au dat acordul la constituirea Comisiei la 7 februarie 1997 și sunt enumerați în lista anexă;
b). - membri sunt specialiști care aderă la Forum și care au dovedit preocupare pentru realizarea obiectivelor activității Forumului.
2.2. Forumul poate avea până la 130 membri.
2.3. Calitatea de membru se dobândește la recomandarea a doi membri pe baza unei adeziuni formulată în scris de către solicitant, aprobată de Comitetul Director și confirmată de reuniunea Forumului.
2.4. Calitatea de membru se pierde prin retragere pe baza unei scrisori adresate Comitetului Director. 
3. ORGANE DE COORDONARE
3.1. Organul de coordonare al activității Forumuluii este Comitetul Director, compus din 11 membri.
3.2. Forumul se convoacă, de regulă, de către Comitetul Director odată pe an. Reuniunea Forumului se poate organiza și prin difuzarea documentelor supuse dezbaterii, colectarea observațiilor și voturilor individuale ale membrilor prin consultare poștală, inclusiv electronică. Fiecare membru al Forumului are dreptul la un vot.
a). - reuniunea Forumului este valabil constituită în prezența, sau după caz prin transmiterea punctului de vedere sau a votului a cel puțin jumătate plus unu din totalul membrilor;
b). - hotărârile reuniunii Forumului asupra modificării Statutului, alegerii Comitetului Director și încetării existenței Comisiei“Forumul pentru Societatea Informatională” se adoptă prin votul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor care au votat dar nu mai puțin de jumătate plus unu din totalul membrilor;
c). - lucrările și hotărârile reuniunii Forumului se consemnează într-un registru de procese verbale;
d). - reuniunea Forumului adoptă hotărâri cu privire la:
  • Alegerea prin vot cu majoritate simplă, pe funcții, a membrilor Comitetului Director, odată la 4 ani. Modul de votare (prin consens, vot deschis sau vot secret) se stabilește de către reuniunea Forumului.
  • Dezbaterea și aprobarea informărilor anuale privind activitatea desfășurată;
  • Aprobarea planurilor și acțiunilor strategice.
3.3. In intervalele dintre întrunirile Forumului, conducerea acestuia este încredințată Comitetului Director, ales dintre membrii Forumului;
3.4. Comitetul Director este alcătuit dintr-un președinte, membru titular al Academiei Române în secția “Știința și tehnologia informației”, trei vicepreședinți, patru membri, un secretar general, un secretar economic și un secretar pentru relații cu mass media. Este recomandabil ca în Comitetul Directorsă fie aleși ca vicepreședinți sau membri câte un reprezentant al Asociațiilor profesionale de profil;
3.5. Se pot constitui, de asemenea cu aprobarea Comitetului Director și copnfirmare în reuniunea Forumului filiale în profil teritorial.
3.6. Președintele și vicepreședinții, conform atribuțiilor stabilite în Comitetul Director, reprezintă Forumul în relațiile cu terți. Secretarul General dezvoltă relații de lucru cu organizații și asociații guvernamentale și neguvernamentale.
3.7. Hotărârile Comitetului Director sunt consemnate într-un registru de procese ver4bale și fiecare proces verbal este semnat de Președinte și secretarul general. In cazul în care hotărârile au caracter economic, consemnările din registru vor fi semnate și de secretarul economic.
3.8. Comitetul Director se întrunește ori de câte ori este nevoie în ședințe de lucru și adoptă hotărâri cu votul a cel puțin jumătate plus unu din membrii săi.
3.9. Pentru dezbaterea unor probleme de mare urgență sau actualitate, Comitetul Director poate organiza dezbateri pe teme specifice ale Forumului. Concluziile acestor dezbateri angajează numai pe cei care au participat și pot fi difuzate numai în numele acestor participanți. Pentru angajarea Forumului, în întregimea lui, se va cere acordul reuniunii Forumului conform procedurilor prevăzute în acest statut.
4. DISPOZIȚII FINALE
4.1. Toate operațiunile de natură economică ocazionate de activitățile Forumului sunt realizate de secretarul economic numai în baza semnăturii președintelui Forumului, sau a împuternicitului acestuia;
4.2. Forumul poate colabora cu persoane fizice sau juridice cu preocupări similare, din străinătate care pot contribui la realizarea obiectivelor;
4.3. Sediul Forumului este la sediul Secției de știința și tehnologia informației a Academiei Române: București, Calea Victoriei, 125, 71120.
4.4. Incetarea activității Comisiei “Forumul pentru Societatea Informatională” are loc prin dizolvare sau reorganizare hotărâtă de reuniunea Forumului.
4.5. Prezentul Statut este valabil pe toată durata ființării Comisiei “Forumul pentru Societatea Informatională”, modificarea sau completarea sa urmând a se face de către reuniunea Forumului cu îndeplinirea condițiilor legale de fond și de formă.
4.6. Prezentul Statut a fost aprobat de reuniunea Forumului din 18 martie 1997.

 

 

 

copyright © Academia Română 2006

copyright © Academia Română 2006